World Rhythmic Gymnastics Championships

Budapest,
September 24th - 29th 2003